Avcılar Escort Youtube Mp3 Youtube Mp3 Youtube Mp3Youtube Mp3 Youtube Mp3

HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN DÎNÎ BİLGİLER

  • 12 Şubat 2020
  • 99 kez görüntülendi.
HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN DÎNÎ BİLGİLER

Bir Müslümanın kesinlikle bilmesizlere bilgi vereceğiz f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44 temel dini bilgileri sizlere bilgi vereceğizzler için soru-cevap biçiminde derledik.
Bir Müslümanın kesinlikle bilmesizlere bilgi vereceğiz f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44 dini bilgiler.

KONU BAŞLIKLARI – İÇİNDEKİLER:

İTİKAT Allah’a İman Meleklere İman Kitaplara İman Peygamberlere İman Kadere İman Ahirete İman
İBADET Temizlik Abdest Gusül Namaz Oruç Zekât Hac Kurban Mübarek Gün ve Geceler
PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI (SİYER-İ NEBÎ)
AHLAK
GENEL KÜLTÜR
İSLAM’DA 32 FARZ
İTİKAT İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.)
Rabbin kim? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Rabbim Allah.
Dinin ne? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Dinim İslam.
Kitabın ne? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Kitabım Kur’an-ı Kerim.
Kimin kulusun? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah’ın kuluyum.
Kimin ümmetisizlere bilgi vereceğizn? (Daha detaylı bilgi için tıklayın) Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim.
Müslüman mısın? (Daha detaylı bilgi için tıklayın) Elhamdülillah, Müslümanım.
Ne zamandan beri Müslümansın? (Daha detaylı bilgi için tıklayın) “Kâlû belâ” zamanından beri Müslümanım.
“Kâlû belâ” ne demektir? (Daha detaylı bilgi için tıklayın) Allah Teâlâ, dünyayı ve varlıkları yaratmadan önce dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Onları ilahî huzurda topladı ve kendilerine, “Ben sizlere bilgi vereceğizzin Rabbiniz değil miyim?” diye sordu. Ruhlar da, “Evet, bizim Rabbimiz Sen’sizlere bilgi vereceğizn!” dediler. Bu zamana “Kâlû belâ” denir.
Nereden geldin, nereye gideceksizlere bilgi vereceğizn? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah’tan geldim, Allah’a gideceğim.
Ne için geldin? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmek için geldim. Çünkü Allah Teâlâ, insanları ve cinleri Kendisizlere bilgi vereceğizni tanımaları ve Kendisizlere bilgi vereceğizne ibadet etmeleri için yaratmıştır. (Zâriyât Suresizlere bilgi vereceğiz, 5altıncı ayet)
Ne olarak geldin? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Bütün insanlar, Müslüman olarak doğar ve dünyaya Müslüman olarak gelir. Ben de Müslüman olarak doğdum ve Müslüman olarak geldim.
Dini kısaca tarif ediniz? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah (celle celalüh) tarafından insanları eğitmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için peygamberler aracılığı ile bildirdiği ilâhî kuralların tamamıdır.
Akıllı insan kimdir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) İlâhî huzurda 1551f510f7a1esekizf1ef722f2e7741f134 kulluk sözüne ömür boyu sadık kalan, dürüst bir inanca, faziletli ve ahlâklı bir gidişe sahip olan insandır.
Dinler kaç kısma ayrılır? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Dinler üç kısma ayrılır: 1. Hak Dinler: Allah (celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan bu güne ulaşan dindir. Bozulmadan bu güne kadar ulaşan tek hak din İslam Dini’dir. 2. Muharref (Bozulmuş) Dinler: Allah(celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtasıyla bildirilen, fakat sonradan 9aba5e52sekizb507e3aad05sekiz272326effbb asılları değiştirilen dinler. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi. 3. Batıl Dinler: İnsanlar tarafından icat edilen dinlerdir. Putperestlik, Satanizm, Budizm gibi.
Bizim dinimiz hangisizlere bilgi vereceğizdir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Bizim dinimiz, Hak katında tek din olan İslam Dini’dir.
Allah katında geçerli din hangisizlere bilgi vereceğizdir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah katında (geçerli) din, kuşkusuz İslam’dır. (Âl-i İmran Suresizlere bilgi vereceğiz , 19. Ayet ) Kim İslam’dan başka bir din ararsa (bilsizlere bilgi vereceğizn ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır. (Âl-i İmran Suresizlere bilgi vereceğiz, sekiz5. Ayet)
İslam Dini’nin gayesizlere bilgi vereceğiz nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Getirdiği hükümlerle insanları hem dünyada hem de âhirette mutluluğa ulaştırmaktır.
İslam Dini kaç ana bölümde incelenir? (Daha detalı bilgi için tıklayınız.) 1. İman (itikat) 2. Allah’ın emir ve yasaklarına uymak (amel) 3.Çevresizlere bilgi vereceğizyle iyi ilişkiler içerisinde bulunmak (ahlâk)
İslam Dini’nin özellikleri nelerdir? 1. Son dindir. 2. Bütün insanlığa gönderilmiştir. 3. Daha önce gönderilmiş bütün peygamberleri ve ilahî kitapları tasdik eder. 4. Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.
İman ne demektir? Allah Teâlâ’nın Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) aracılığı ile bildirmiş olduğu bütün esasların doğru olduğuna kalben inanmak, tasdik etmek ve bunu dil ile de söylemektir.
Kelime-i tevhit nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) “Lâilâhe illallah Muhammedü’r rasûlullah” cümlesizlere bilgi vereceğizdir.
Kelime-i tevhidin manası nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisizlere bilgi vereceğizdir (resulüdür).
Kelime-i şehadet ne demektir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) “Eşhedü enlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühû.” cümlesizlere bilgi vereceğizdir.
Kelime-i şehadetin manası nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Ben şehadet (şahitlik) ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve elçisizlere bilgi vereceğizdir (resulüdür).
Bir kimse İslam Dini’ne ne zaman girmiş olur? Kelime-i tevhidi dili ile söyleyip kalbi ile kabul ve tasdik ettiği zaman girmiş olur.
İmanın doğru ve geçerli olmasının 1124375f22f40514b04befsekiz42sekizabd201 nelerdir? 1. Hayattan ümit kesmeden önce iman edilmiş olmalı. 2. Dinî hükümleri reddeden herhangi bir söz veya davranış içerisinde bulunmamalı. 3. Dinî hükümlerin tamamının güzel olduğu kabul edilmeli.
İmanın çeşitleri nelerdir? 1. Tafsizlere bilgi vereceğizlî iman 2. İcmalî iman
Tafsizlere bilgi vereceğizlî iman ne demektir? İman esaslarının her birine ayrı ayrı inanmaktır.
İcmalî iman ne demektir? İman esaslarının hepsizlere bilgi vereceğizne birden inanmaktır.
İman-ı yeis (ümitsizlere bilgi vereceğizzlik imanı) ne demektir? Ölmek üzereyken korkudan iman etmektir. (Firavun gibi).
İmanın 1124375f22f40514b04befsekiz42sekizabd201 nelerdir? 1. Allah’a inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygamberlere inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. altıncı Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’ın yaratması ile olduğuna (Allah’tan geldiğine) inanmak
İmanın 1124375f22f40514b04befsekiz42sekizabd201 nasıl ifade edilir (Amentü Nedir)? “Âmentübillâhi vemelâiketihî vekütübihî verusülihî -velyevmil’âhiri vebilkaderi hayrihî veşerrihî minallâhîteâlâ velbâ’sü ba’del mevti hakkun Eşhedüenlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlüh”, “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kazanın; hayrın ve şerrin Allah tarafından geldiğine, ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceğine inandım. Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisizlere bilgi vereceğizdir (resulüdür).
Mü’min kime denir? Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) de peygamberliğine kalpten inanan kimseye denir.
Müşrik kime denir? Allah’ın eşi ve benzeri varmış gibi O’na ortaklar bulan, birden çok ilah olduğuna inanan kimselere denir.
Kâfir kime denir? Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara inanmayan, bunu da açıkça dile getiren kimseye denir.
Münafık kime denir? Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara kalben inanmadığı hâlde dili ile inandığını dile getiren kimselere denir.
Münafıklığın belirtileri nelerdir? Konuştuğunda yalan söylemek, söz 1551f510f7a1esekizf1ef722f2e7741f134nde sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek.

ALLAH’A İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Allah’ı nasıl tanıyabiliriz? Allah’ı ancak Kur’an’da ve Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) sözlerinde tanıttığı şekilde tanıyabiliriz.
Allah Teâlâ’nın kaç ismi vardır? Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bildirdiğine göre Allah’ın 99 ismi vardır.
Bu isizlere bilgi vereceğizmlerin hepsizlere bilgi vereceğizne birden ne denir? Esmâü’l hüsnâ (en güzel isizlere bilgi vereceğizmler).
Allah’ın sıfatları kaç kısımdır? Allah’ın sıfatları “Zâtî” ve “Subûti” olmak üzere iki kısımdır.
Allah’ın “Zâtî” sıfatları hangileridir? Vücud, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetü’n lilhavâdis, Kıyam bi nefsizlere bilgi vereceğizhî.
“Vücud” ne demektir? Allah’ın var olmasıdır.
“Kıdem” ne demektir? Allah’ın varlığının başlangıcının olmamasıdır.
“Bekâ” ne demektir? Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır.
“Vahdaniyet” ne demektir? Allah’ın bir olmasıdır.
“Muhalefetün li’l-havâdis” ne demektir? Allah’ın hiç benzeri olmaması, yani yaratılmışlara hiç benzememesizlere bilgi vereceğizdir.
“Kıyam bi nefsizlere bilgi vereceğizhî” ne demektir? Her şeyin Allah’a muhtaç olması, Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmaması.
Allah’ın “subûfî “ sıfatları nelerdir? Hayat, İlim, Semî, Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin.
“Hayat” ne demektir? Allah’ın diri olması demektir.
“İlim” ne demektir? Allah’ın her şeyi bilmesizlere bilgi vereceğiz demektir.
“Semî” ne demektir? Allah’ın her şeyi işitmesizlere bilgi vereceğiz demektir.
“Basar” ne demektir? Allah’ın her şeyi görmesizlere bilgi vereceğiz demektir.
“İrade” ne demektir? Allah’ın dilediğinin olması demektir.
“Kudret” ne demektir? Allah’ın her şeye gücünün yetmesizlere bilgi vereceğiz demektir.
“Kelâm” ne demektir? Allah’ın konuşması demektir.
“Tekvin” ne demektir? Allah’ın her şeyi yaratması demektir.
Allah’ın varlığı ve birliği ile alakalı Kur an’daki en önemli delil nedir? İhlâs Suresizlere bilgi vereceğizdir.
İhlâs Suresizlere bilgi vereceğiznin manası nasıldır? De ki: Allah birdir. Allah Samed’dir (Hiç kimseye ihtiyacı yoktur, herkes O’na muhtaçtır). O, doğurulmamış ve doğurmamıştır. Hiç kimse O’na denk değildir (O’nun eşi ve benzeri yoktur).

MELEKLERE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Melekler nasıl varlıklardır? Melekler; gözle görülmeyen, nurdan yaratılmış varlıklardır. Yemezler içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Hiç günah işlemezler ve yalnızca ibadet ederler. Hızlı hareket edebilirler ve sayılarını ancak Allah Teâlâ bilebilir.
Göremediğimiz başka varlıklar var mıdır? Ruhumuz, aklımız, elektrik, cinler gibi görülemeyen varlıklar vardır.
Cin nedir? Ateşten yaratılmış olup insanlar gibi yiyen, içen, üreyen; ancak gözle görülmeyen, iman ve ibadet etmekle yükümlü varlıklardır.
Şeytan nedir? Cin taifesizlere bilgi vereceğizndendir. Gözle görülmemekle 13723b974627esekiz37eeffsekizaaaad43dbba varlığı kesizlere bilgi vereceğizn olan, azgınlık ve iyi değillükte çok ileri giden, büyüklük taslayan, ayrıca insanları saptırmayı 0a642cf01c0sekizbc063af5dsekiz5104b1c005 vazife edinmiş bir varlıktır.
Şeytanın özellikleri nelerdir? 1. Ateşten yaratılmıştır. 2. Gururlu ve kibirlidir. 3. Allah’a isyan etmiştir. 4. Cennet’ten kovulmuştur. 5. Allah tarafından lanetlenmiştir. altıncı Kıyamete kadar yaşayacaktır. 7. Her türlü yola başvurarak insanları ve cinleri Allah’a isyan ettirmek için uğraşır.
En seçkin dört melek hangileridir? Cebrail, Azrail, Mikâil, İsrafil.
Cebrail’in vazifesizlere bilgi vereceğiz nedir? Allah’tan aldığı ilahî hükümleri peygamberlere getirmektir.
Azrail’in vazifesizlere bilgi vereceğiz nedir? Eceli gelenlerin ruhlarını almaktır.
Mikâil’in vazifesizlere bilgi vereceğiz nedir? Deprem, yağmur, fırtına vb. Tabiat hâdiselerini Allah’ın izni ile düzenlemektir.
İsrafil’in vazifesizlere bilgi vereceğiz nedir? Kıyamet ve mahşer günlerini ilan edecek sûra üfürmektir.
İnsanları kaza, bela ve musizlere bilgi vereceğizbetten hangi melekler korur? Hafaza melekleri.
Her an insanlarla bf914ae0csekizf5eb4d2e473ce9fde00052 olan, onların iyi ve iyi değil amellerini her an yazan melekler hangileridir? Kirâmen Kâtibîn melekleri.
Mezarda soru soracak melekler hangileridir? Münker ve Nekir melekleri.
Cennet’teki meleklerin başkanı kimdir?
Cehennem’deki meleklerin başkanı kimdir?

Mâlik KİTAPLARA İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Vahiy nedir? Allah Teâla’nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtası ile peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.
Kutsal kitap neye denir? Allah’ın emir ve yasaklarını, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak bilgileri; iman, ibadet ve güzel ahlâk gibi konuları içeren, peygamberlere gönderilen kitaplardır.
Kutsal kitapların hepsizlere bilgi vereceğiz de büyük kitaplar mıdır? Dört tanesizlere bilgi vereceğiz büyük kitaptır. Diğerleri sahifelerden oluşan “suhuflar”dır.
Hangi peygamberlere kaçar sahife gönderilmiştir? 1. Hazreti Âdem’e (aleyhisselam) 10 sahife 2. Hazreti İdris’e (aleyhisselam) 30 sahife 3. Hazreti İbrahim’e (aleyhisselam) 10 sahife 4. Hazreti Şit’e (aleyhisselam) 50 sahife
Dört büyük kitabın adları nelerdir? Kur’an-ı Kerim, İncil, Tevrat, Zebur.
Dört büyük kitap hangi peygamberlere gönderilmiştir? 1. Hazreti Muhammed’e (sallalahu aleyhi vesellem) Kur’an-ı Kerim, 2. Hazreti İsa’ya (aleyhisselam) İncil, 3. Hazreti Dâvûd’a (aleyhisselam) Zebur, 4. Hazreti Musa’ya (aleyhisselam) Tevrat.
En son indirilen ve kıyamete kadar devam edecek esasları barındıran kutsal kitabımızın adı nedir? Kur’an-ı Kerim.
Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç yaşındayken inmeye başladı? Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) 40 yaşındayken inmeye başladı.
Kur’an-ı Kerim kaç senesinde ve nerde inmeye başlamıştır? Kur’an-ı Kerim 610 senesinde; Mekke’deki Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’nda; Ramazan ayının 27. Gecesizlere bilgi vereceğiznde inmeye başlamıştır.
Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti (emri) nedir? “Oku!”. (Âlak suresizlere bilgi vereceğiz)
Kur’an-ı Kerim ne kadar sürede inmiştir? 23 45dda7fe9bsekizsekizea473asekiz1da0e0c91c073.
Kur’an nasıl bir kitaptır? 1. Her yönü ile mucizedir. 2. Onu okumak ve dinlemek ibadettir. 3. Bir harfi dahi değişmeden bu güne kadar gelmiş, kıyamete kadar da öyle devam edecektir.
Kur’an-ı Kerim neden gönderilmiştir? İnsanların dünya ve ahiret hayatlarını düzenlemek, onlara hem dünya hem de ahiret mutluluğunu temin etmek için gönderilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet vardır? Kur’an-ı Kerim’de 6666 ayet vardır.
Ayet ne demektir? Bir ya da birkaç kelime veya cümleden meydana gelen, sureleri oluşturan, ilahî sözlerdir.
Kur’ân-ı Kerim kaç sureden oluşmaktadır? Kur’an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır.
Sure ne demektir? Kur’an-ı Kerim’de özel isizlere bilgi vereceğizmleri bulunan ve besmele ile birbirinden ayrılan bölümlerdir.
Kur’an-ı Kerim’in ilk suresizlere bilgi vereceğiz hangisizlere bilgi vereceğizdir? Fatiha Suresizlere bilgi vereceğiz’dir.
Kur’an-ı Kerim’in son suresizlere bilgi vereceğiz hangisizlere bilgi vereceğizdir? Nâs suresizlere bilgi vereceğiz’dir.
Kur’ân-ı Kerim kaç cüzdür? Kur’an-ı Kerim 30 cüzdür.
Hafız kime denir? Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen kişilere denir.
Kur’an-ı Kerim hangi dildedir? Kur’an-ı Kerim, Arapça’dır.
Kur’an neden Arapça olarak indirilmiştir? Kolay anlaşılsın diye.
Kur’an-ı Kerim diğer dillerde yazılabilir mi, neden? Yazılamaz; çünkü manası tam ifade edilemez.
Kur’an’ın başka dillere tercümesizlere bilgi vereceğiz yapılabilir mi? Kur’anın başka dillere tercümesizlere bilgi vereceğiz yapılabilir. Kur’an tercümesizlere bilgi vereceğizne “meal” adı verilir.
Kur’an’ın tercümesizlere bilgi vereceğiz Kur’an yerine geçer mi? Tercüme, Kur’an yerine geçmez.
Dünya tarihinde en büyük değişikliği yapan kitap hangisizlere bilgi vereceğizdir? Kur’an-ı Kerim’dir.
Kur’an okumak zor mudur? Çok kolaydır.
İnsanlar içerisizlere bilgi vereceğiznde en nasizlere bilgi vereceğizpsizlere bilgi vereceğizzi kimlerdir? Kur’an’a hakaret edenlerdir.
Kur’an-ı Kerim’de ed0194c4b276f3fsekizsekiz7bc5b2d9755e177 tek kadın kimdir? Hazreti Meryem’dir.
Kur’an’da adı geçen tek sahabe kimdir? Hazreti Zeyd (radıyallahu anh)
Tilâvet secdesizlere bilgi vereceğiz nedir? Kur’an-ı Kerim’de geçen secde ayetleri okunduğu veya dinlendiği zaman yapılması f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44 secdedir.
Kur’an-ı Kerim’de kaç tilâvet secdesizlere bilgi vereceğiz vardır? 14 tane tilâvet secdesizlere bilgi vereceğiz vardır.
Mushaf ne demektir? Kur’an sayfalarının bir araya toplanarak kitap hâline getirilmiş biçimidir.
Kur’an-ı Kerim sayfaları hangi halife döneminde toplanarak kitap hâline getirilmiştir? Hazreti Ebu Bekir (radıyallahu anh) döneminde.
Kitap hâline getirilen Kur’an, ilk kez kim zamanında çoğaltılmıştır? Hazreti Osman (radıyallahu anh) döneminde.
Kur’an-ı Kerime karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Kur’an’ı tecvit kurallarına göre okumak. 2. Elimize abdestli olarak almak. 3. Kur’an okunurken sessizlere bilgi vereceğizzce dinlemek. 4. Kur’an’ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak.

PEYGAMBERLERE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Peygamber kimdir? Allah tarafından seçilmiştir. Vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara bildirerek onları doğruya, ahlâka, fazilete, ilme yönlendirir. Bu konu da örnek olmakla vazifeli, üstün ahlâk sahibi kimsedir.
Resul ne demektir? Kendisizlere bilgi vereceğizne yeni bir kitap gönderilen peygamber demektir. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti İsa (aleyhisselam) gibi.
Nebi ne demektir? Kendisizlere bilgi vereceğizne bir kitap gönderilmeyen, kendisinden önceki peygambere gönderilen kitaplarla tebliğ yapan peygamberlere denir Hazreti Nuh (aleyhisselam) ve Hazreti İsmail (aleyhisselam) gibi.
Peygamberliğin işareti nedir? Mucizedir.
Mucize nedir? Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın yardımıyla gösterdikleri, diğer insanların yapamayacakları olağanüstü olaylardır. Peygamberimiz’in parmaklarından su akıtması, Hazreti Musa’nın (aleyhisselam) asasıyla denizi yarıp yol açması gibi.
Keramet nedir? Peygamberlere tâbi olan Allah dostlarının gösterdikleri olağanüstü olaylardır.
Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) büyük mucizelerinden üç tanesizlere bilgi vereceğizni söyleyiniz? 1. Kur’an’ı Kerim: Kıyamete kadar devam edecek bir mucize. 2. Şakk-ı Kamer: Eli ile ayı ikiye ayırması. 3. İsra ve Miraç: Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gece Mescid-i Haram’dan alınıp Kudüs’teki Mescid’i Aksâ’ya götürülmesizlere bilgi vereceğiz (İsra), oradan da göklere yükselmesizlere bilgi vereceğiz (Miraç).
İsteyen her kişi peygamber olabilir mi? Peygamberlik, Allah vergisizlere bilgi vereceğizdir. Çalışmakla elde edilemez.
Peygamberlerde bulunması f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44 özellikler nelerdir? Peygamberlerde bulunması f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44 özellikler: Sıdk, Emanet, Tebliğ, İsmet, Fetanet.
Sıdk ne demektir? Peygamberlerin sözlerinde ve işlerinde en doğru olmalarıdır.
Emanet ne demektir? Peygamberlerin en güvenilir kimseler olmalarıdır.
Tebliğ ne demektir? Peygamberlerin ilahî emirleri insanlara dosdoğru olarak bildirmeleridir.
İsmet ne demektir? Peygamberlerin günahsız olmalarıdır.
Fetanet ne demektir? Peygamberlerin en akıllı ve en zeki kimseler olmalarıdır.
İlk peygamber kimdir? İlk peygamber Hazreti Âdem’dir (aleyhisselam).
Son peygamber kimdir? Son peygamber Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir.
Biz kimin ümmetiyiz? Biz, bütün peygamberlere inanıyoruz, ama Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyiz.
İnsanlığın yaradılışından bu yana kaç peygamber gelmiştir? Kur’an’ın bildirdiğine göre insanlığın yaratılışından bugüne dek peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluk yoktur. 124 bin peygamber gönderildiği ile alakalı rivayetler vardır, ama asıl sayıyı ancak Allah bilir.
Kur’an’da kaç peygamber ismi geçmektedir? Kur’an’da 25 peygamber ismi geçmektedir.
Kur’an’da adı geçen peygamberler hangileridir? Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zulkif, Zekeriyya, Yahya, İsa (aleyhimesselam) ve Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem).
Hangi peygamber ümmetini 950 sene Hakk’a davet etmiştir? Hazreti Nuh (aleyhisselam).
Hangi peygamber Hızır (aleyhisselam) ile yolculuk yapmıştır? Hazreti Musa (aleyhisselam).
Firavun’un sarayında büyüyen peygamber kimdir? Hazreti Musa (aleyhisselam)’dır.
Hazreti Musa (aleyhisselam)’in en meşhur mucizesizlere bilgi vereceğiz nedir? Elindeki asasını yere bıraktığında ejderha olmasıdır.
Hangi peygamber ateşe atıldığı halde ateş onu yakmamıştır? Hazreti İbrahim (aleyhisselam)
Hazreti İbrahim (aleyhisselam)11 ateşe kim attırmıştır? Nemrut.
Mekke’ deki mübarek zemzem suyu hangi peygamberin vesizlere bilgi vereceğizlesizlere bilgi vereceğizyle çıkmıştır? Hazreti İsmail (aleyhisselam).
Hazreti İbrahim’in (aleyhisselam) peygamber olan iki oğlunun isizlere bilgi vereceğizmleri nelerdir? Hazreti İsmail (aleyhisselam) ile Hazreti İshak (aleyhisselam)’dır.
Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün tutmayan peygamber hangisizlere bilgi vereceğizdir? Hazreti Davud (aleyhisselam).
Kardeşleri tarafından öldürülmek istenilen ve kuyuya atılan peygamber hangisizlere bilgi vereceğizdir? Hazreti Yusuf (aleyhisselam).
Hayvanların dilinden konuşabilen peygamber hangisizlere bilgi vereceğizdir? Hazreti Süleyman (aleyhisselam).
Denize atılan hangi peygamberi balık yutup karaya çıkardı? Hazreti Yunus’u (aleyhisselam).
Yahudiler tarafından testere ile kesizlere bilgi vereceğizlerek şehit edilen peygamber hangisizlere bilgi vereceğizdir? Hazreti Zekeriyya (aleyhisselam).
Anasız ve babasız yaratılan peygamber hangisizlere bilgi vereceğizdir? Hazreti Âdem (aleyhisselam).
Babasız dünyaya gelen peygamber hangisizlere bilgi vereceğizdir? Hazreti İsa (aleyhisselam).
Daha beşikte iken konuşan peygamber kimdir? Hazreti İsa (aleyhisselam)’dır.
Kur’anı Kerim’de adları geçtiği hâlde peygamber olup olmadıkları belli olmayan kişiler kimlerdir? Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn.
Ümmet ne demektir? Aynı peygambere inanıp onunn yolunda yürüyen insanların tümüdür.
Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ana esaslar nelerdir? 1. Dini korumak. 2. Aklı korumak. 3. Nesli korumak. 4. Malı korumak. 5. Canı korumak

KADERE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Kaza nedir? Allah’ın ezelde takdir ettiği şeyleri, zamanı gelince bu takdire uygun olarak yaratmasına denir.
Kader nedir? Kâinatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Allah’ın ezelde bilmesizlere bilgi vereceğiz ve takdir etmesizlere bilgi vereceğizdir.
Rızık nedir? Canlıların yiyip içtiği ve faydalandığı her şeydir.
Ecel nedir? Ömrün bittiği, dünya yaşamının sona erdiği ölüm vaktidir.
Tevekkül nedir? İsteğimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmek ve işin sonucunu O’na havale etmektir.

AHİRETE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Ahiret nedir? Dünyada yapılan iyilik ve iyi değillüklerin karşılığının verileceği yerdir.
Ahiret yaşamının safhaları nelerdir? 1. Kabir hayatı 2. Kıyametin kopması 3. Yeniden diriliş 4. Mahşer 5. Amel defterlerinin dağıtılması altıncı Hesap 7. Mizan sekiz. Sırat 9. Şefaat 10. Cennet 11. Cehennem
Ahiret hayatı nedir? Kıyametin kopmasından sonra başlayacak olan sonsuz hayata ahiret hayatı denir.
Ahiret hayatı ne ile başlar? Ölüm ile başlar.
Kıyamet nedir? Dünyanın sona erip ölülerin yeniden diriltilmesizlere bilgi vereceğizdir.
Ölüm nedir? İnsanın belli ve ölçülü olan yaşamının sona ermesizlere bilgi vereceğiz ile yeni ve sonsuz hayatın başlamasıdır.
Ölüm, yok olmak mıdır? Hayır, bir âlemden diğer bir âleme göç etmektir.
Kabir nedir? Canımızın vücudumuzdan ayrılmasıyla cansız kalan cesedimizin bırakıldığı yerdir.
Kabir hayatı nedir? Cesedimizin kabre koyulması ile başlayan ve ahiret gününe kadar devam edecek bir hayat ve bir zamandır.
Haşr ne demektir? Allah’ın, insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır.
Mahşer neye denir? İnsanların hesap vermek üzere toplandıkları yere denir.
Mahşerde; ilk sorgu hangi konu da olacaktır? Mahşerde İlk sorgu namaz konusunda olacaktır.
Sur ne demektir? Hazreti İsrafil’in (aleyhisselam) kıyameti başlatmak üzere üfüreceği âlettir.
Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez.
Mizan ne demektir? Ahirette hesaptan sonra herkezin amellerinin tartıldığı ilahî adalet ölçüsünün adıdır.
Sırat ne demektir? Cehennem’in üzerine kurulmuş manevî bir köprüdür. Herkes bu köprünün üzerinden geçecektir. Mü’minler geçip Cennet’e ulaşacak, kâfirler ise geçemeyip Cehennem’e düşecekler.
Şefaat ne demektir? Günahı olan müminlerin günahlarının bağışlanması, günahı olmayanların da Cennet’e daha yüksek dereceyle girme sizlere bilgi vereceğiz için peygamberlerin ve Allah katında dereceleri yüksek olan kimselerin Allah’a yalvarmaları ve dua etmeleridir.
Cennet ne demektir? Müminler için ahirette hazırlanmış mükâfat yeridir.
Cehennem ne demektir? İman etmeyenler ile inandığı hâlde günah işleyenlerin cezalarını çekecekleri yer.
Şefaat ne demektir? Allah’ın sevgisizlere bilgi vereceğizni kazanmış kişilerin dünyada yapmış oldukları iyi ameller sebebiyle diğer insanlar için Allah’tan af dilemeleri.
Kimler şefaat edebilir? Peygamberler, âlimler, şehitler, hafızlar ve Allah’ın veli kulları.
Havz nedir? Cennet’te müminlere sunulacak tatlı ve berrak içeceğin bulunduğu havuz.
Hesap nedir? İnsanların dünyada yapmış olduklarından sorguya çekilmeleridir.

İBADET İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah’a ve resulüne itaat etmektir.
İslam’ın koşulu kaçtır? İslam’ın koşulu beştir.
İslam’ın 1124375f22f40514b04befsekiz42sekizabd201 nelerdir? 1. Kelime-i şehadet getirmek, 2. Namaz kılmak, 3. Oruç tutmak, 4. Zekât vermek, 5. Hacca gitmek.
Kelime-i şehadet ne demektir? Eşhedü enlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh.
Kelime-i şehadetin manası nedir? Ben şehadet (şahitlik) ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki; Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve elçisizlere bilgi vereceğizdir.
İbadet nedir? Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, 1551f510f7a1esekizf1ef722f2e7741f134 nimetlere karşı O’na şükretmektir. İbadet; namaz, oruç, zekât ve hac gibi farz emirler yanında diğer bütün dinî ve ahlâkî vazifeleri yerine getirmekle yapılır.
İbadette temel olan nedir? İbadette temel olan, niyettir.
Kaç çeşit ibadet vardır? 1. Beden ile yapılan ibadetler: Namaz ve oruç gibi. 2. Mal ile yapılan ibadetler: Zekât gibi 3. Hem beden hem mal ile yapılan ibadetler: Hac gibi.
İbadetler insanlara hangi 25bdsekizcsekizfceb4bcecbd2990ece7ed736a sağlar? 1. İnsanların Allah ile bağını güçlendirir. 2. İç huzuru sağlar. 3. Güven duygusunu geliştirir. 4. Kötülüklerden alıkoyar. 5. Güzel ahlâkın gelişmesizlere bilgi vereceğizne katkıda bulunur. altıncı Sabır ve sorumluluk bilincini geliştirir.
Mükellef kime denir? Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kimseye denir.
İnsanlar ne zaman mükellef olurlar? Akil bâliğ olduğunda; yani insan, zihin ve beden bakımından olgunlaştığında (Genellikle erkekler 13-14, kızlar 9-12 yaşlarında olgunlaşırlar).
Mükellefin davranışları ile alakalı hükümler kaç tanedir ve nelerdir? sekiz tanedir: Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, haram, helâl.
Haram ne demektir? İslam Dini’nin yapılmasını kesizlere bilgi vereceğizn olarak yasakladığı işlerdir. İnsan öldürmek, içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek, anneye ve babaya karşı gelmek gibi.
Helâl ne demektir? İslam Dini’nin, yapılmasına müsaade ettiği ve yapılmasında bir sakınca görmediği işlerdir. Ticaret yapmak gibi.
Mekruh ne demektir? Yapılması dinen yasaklanmamakla 13723b974627esekiz37eeffsekizaaaad43dbba uygun görülmeyen işlerdir. İnsanların geçeceği yerlere tükürmek gibi.
Mekruh kaç çeşittir? 1. Tahrimen mekruh 2. Tenzihen mekruh
Tahrimen mekruh ne demektir? Harama daha yakın olan mekruha denir. Örnek: Anne’yi ve babayı adlarıyla çağırmak.
Tenzihen mekruh ne demektir? Helâle daha yakın olan mekruha denir. Örnek: Namazda gözleri yummak.
Mübah ne demektir? Yapılmasında veya yapılmamasında dinen bir sakınca olmayan işlerdir. Oturmak, kalkmak, koşmak gibi.
Müstehap ne demektir? Yapılması iyi olan, yapılmadığı takdirde günahı olmayan işlerdir. Nafile namaz kılmak, oruç tutmak gibi.
Sünnet ne demektir? Hazreti Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın emri olmaksızın ibadet niyetiyle sürekli yapmış olduğu ve yapılmasını istediği, pek az terk ettiği ibadetlerdir. Misvak kullanmak gibi.
Müekked sünnet ne demektir? Hazreti Peygamber Efendimiz’in farzın dışında sürekli yapmış olduğu ve yapılmasını istediği ibadetlerdir Akşam namazının sünneti, yatsı namazının son sünneti gibi.
Gayri müekked sünnet ne demektir? Hazreti Peygamber Efendimiz’in zaman zaman terk ettiği; ama genelde yapmış olduğu ibadetlerdir. İkindi namazının sünneti gibi.
Vacip ne demektir? Farz kadar kesizlere bilgi vereceğizn olmasa bile dinen yapılması f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44, yerine getirilmediğinde kazası (sonradan yapılması) f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44 ibadetlerdir. Vitir ve bayram namazı kılmak, fitre vermek, kurban kesmek gibi.
Farz ne demektir? Kur’an ve sünnetle belirlenmiş yapılması kesizlere bilgi vereceğizn olan emirlerdir.
Farzın hükmü nedir? Yapan sevap kazanır. Terk eden günahkâr olur, inkâr eden dinden çıkar.
Farz kaç çeşittir? “Farz-ı Ayn” ve “Farz-ı Kifâye” olarak iki çeşittir.
Farz-ı Ayn ne demektir? Her Müslüman’ın kesizlere bilgi vereceğizn yapması f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44 işlerdir. Beş vakit namaz kılmak gibi.
Farz-ı Kifâye ne demektir? Bazı Müslümanlar’ın yapmasıyla diğer Müslümanlar’ın yapmasına gerek kalmayan işlerdir. Cenaze namazı gibi.
Müfsizlere bilgi vereceğizd ne demektir? Başlanmış ibadeti bozmak demektir. Namazda gülmek, konuşmak, başkalarıyla ilgilenmek, oruçluyken bile bile yemek ve içmek gibi.
Mezhep nedir ve kaçtır? Mezheb, gidilen yol, benimsenen metod ve görüş demektir. Dini manada mezheb ise, müctehid bir alimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dini ekollere denir. Amelde ve İtikatte olmak üzre iki adet mezhebimiz vardır.
Amelde kaç mezhep vardır ve kimlerdir? En yaygın ehli sünnet mezhep dört tanedir. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.
Bu mezheplerin imamları kimlerdir? Hanefiî Mezhebi: İmam-ı Azam Ebu Hanife Şafiî Mezhebi: İmam Şâfî Mâlikî Mezhebi: İmam Mâlik Hanbelî Mezhebi: İmam Ahmed bin Hanbel
Amelde mezhebin nedir? Hanefi mezhebidir. (Türkiye geneli Hanefi mezhebidir. Şafiiler de vardır.)
İtikat mezhebimiz nedir? Ehli sünnet vel cemaattir, yani Peygamber Efendimiz ve Ashaplarının (arkadaşlarının) gittiği yoldur.
İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir? İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü´l Hasani´l Eşari Hazretleridir.
İtikattaki mezhebimizin imamı kimdir? Hanefîlerin îtikatta imâmı İmâm Ebû Mansûr Mâturîdî’dir, Şâfiîlerin ise İmâm Ebü’l-Hasen Eş’arî Hazretleridir.
TEMİZLİK (ABDEST – GUSÜL) İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Abdest ne demektir? Bir ibadet yapmadan önce belli koşullara göre vücudu temiz hâle getirmektir.
Abdestin farzları nelerdir? 1. Elleri dirseklere kadar yıkamak. 2. Yüzümüzü yıkamak. 3. Başımızın dörtte birini mesh etmek. 4. Ayaklarımızı yıkamak.
Abdesti bozan durumlar nelerdir? 1. Vücudun herhangi bir yerinden kan veya irin çıkması. 2. Ağız dolusu kusmak. 3. Küçük veya büyük tuvalet yapmak veya yellenmek. 4. Bayılmak veya sarhoş olmak. 5. Namazda, yanındakinin duyabileceği kadar gülmek. altıncı Yatarak veya bir yere dayanarak uyumak. 7. Tükürüldüğü zaman tükürüğün yarıdan fazlasının kan olması.
Abdestsizlere bilgi vereceğizz yapılmayan şeyler nelerdir? 1. Namaz kılınmaz. 2. Tavaf yapılmaz. 3. Tilâvet secdesizlere bilgi vereceğiz yapılmaz. 4. Kur’an’a el sürülmez.
Gusül ne demektir? Bütün vücudun yıkanması ile alınan abdest demektir.
Gusül yapmayı gerektiren hâller nelerdir? 1. Cünüplük hâli 2. Kadınların âdet hâllerinin sona ermesizlere bilgi vereceğiz. 3. Doğum yapan bayanların loğusalık hâllerinin sona ermesizlere bilgi vereceğiz.
Gusül abdestinin farzları nelerdir? 1. (Mazmaza) Ağzımıza avucumuzla üç kere dolu dolu su vermek. 2. (İstinşak) Burnumuza avucumuzla üç kere dolu dolu su verip sol elimizle burnumuzu temizlemek. 3. Hiç kuru yer kalmayacak biçimde bütün vücudu yıkamak.
Gusül abdesti alması f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44ler neler yapamazlar? 1. Camilere giremezler. 2. Kur’an’a dokunamazlar. 3. Namaz kılamazlar. 4. Kâbe’yi tavaf edemezler.
Teyemmüm ne demektir? Suyun bulunmadığı yerlerde, elleri temiz toprağa veya toprak cinsizlere bilgi vereceğiznden bir şeye vurarak yüzü ve kolları mesh etmektir.
Teyemmümün farzları nelerdir? 1. Niyet etmek. 2. Yüzü ve kolları mesh etmek.
Teyemmümü kimler alır? Su bulamayanlar ve suyla abdest alması mümkün olmayan hastalar alır.
Teyemmüm nasıl yapılır? Eller temiz bir toprağa vurularak yüzler sıvazlanır. İkinci vuruştan sonra da kollar sıvazlanarak teyemmüm yapılmış olur.
Teyemmüm ne zaman bozulur? Abdestin bozulduğu durumların hepsizlere bilgi vereceğiznde teyemmüm de bozulur. Ayrıca su bulununca da teyemmüm bozulur.
İstibra ne demektir? Erkeklerin küçük abdest bozduktan sonra idrarın bütünüyle kesizlere bilgi vereceğizlmesizlere bilgi vereceğizni beklemelerine denir.
İstibraya dikkat edilmezse ne olur? İstibraya dikkat etmeyenlerin abdestleri tam olmaz. Ayrıca kabir azabı çekerler.
Özür sahibi kime denir? Abdesti bozan ve 77fdsekiz1edb2e591775bafb164c661a5fc bir hastalığı olan kimseye denir.
NAMAZ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Namazın önemi ve 25bdsekizcsekizfceb4bcecbd2990ece7ed736a nelerdir? 1. İslam’ın 1124375f22f40514b04befsekiz42sekizabd201ndan birisidir. 2. Kulu, Allah’a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve bf914ae0csekizf5eb4d2e473ce9fde00052liği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir. 5. Disizlere bilgi vereceğizplinli olmayı sağlar ve tembellikten uzaklaştırır. altıncı Beden sağlığı verir.
Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.
Namaz kimlere farz değildir? Çocuklara, delilere, baygınlara ve Müslüman olmayanlara farz değildir.
Kaç çeşit namaz vardır? 1. Farz namazlar. 2. Vacip namazlar. 3. Nafile namazlar.
Farz namazlar hangileridir? 1. Beş vakit namaz. 2. Cuma namazı. 3. Cenaze namazı. (Farz-ı kifâye)
Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Miraç gecesizlere bilgi vereceğiznde farz kılındı.
Beş vakit namaz hangileridir ve kaçar rekâttır? 1. Sabah namazı: 2 sünnet + 2 farz = 4 rekat 2. Öğle namazı: 4 ilk sünnet + 4 farz + 2 son sünnet = 10 rekat 3. İkindi namazı: 4 sünnet + 4 farz = sekiz rekat 4. Akşam namazı: 3 farz + 2 sünnet = 5 rekat 5. Yatsı namazı: 4 ilk sünnet + 4 farz + 2 son sünnet + 3 vitir = 13 rekat
Vacip namazlar hangileridir? Vitir namazı ve bayram namazları.
Nafile namaz neye denir? Farz ve vacip olmayan, yalnızca Allah rızası için kılınan namazlara denir.
Kaza namazı neye denir Vaktinde kılınamayan namazların sonradan kılınmasına denir.
Hangi vakitlerde namaz kılınmaz? Güneş’in doğduğu ilk kırk beş dakikada, Güneş tam tepedeyken ve Güneş batarken namaz kılınmaz.
Kur’an’ın tercümesizlere bilgi vereceğiz ile namaz kılınabilir mi? Hayır, kılınamaz.
Dinimize göre seferî (yolcu) kime denir? Doksan kilometreden daha uzağa giden insanlara seferî denir. Kalacakları yerlerde on beş günden çok kalmamak koşulu vardır.
Seferî olanlar namazlarını nasıl kılarlar? Dört rekâtlık farz namazları iki rekât olarak kılarlar.
Hasta olan kişi namazını nasıl kılar? Ayakta duracak kadar gücü olmayanlar oturarak, buna da gücü yetmeyenler yatakta îmâ ile kılar.
Namazın farzları kaç tanedir? Altısı içerisinden altısı da dışından olmak üzere on iki farzı vardır.
Namazın, dışındaki farzları nelerdir? 1. Hadesten taharet 2. Necasetten taharet 3. Setr-i avret 4. İstikbâl-i kıble 5. Vakit altıncı Niyet
Hadesten taharet ne demektir? Abdest almak, gerekli ise gusül abdesti almak.
Necasetten taharet ne demektir? Bedende, elbisede veya namaz kılınacak yerde pislik var ise bunların temizlenmesizlere bilgi vereceğizdir.
Setr-i avret ne demektir? Avret yerlerini örtmektir.
Avret yerleri neresizlere bilgi vereceğizdir? Erkeklerde, göbek ile diz kapağı arası; kadınlarda yüz ve eller hariç bütün vücut avret yeridir.
İstikbâl-i kıble ne demektir? Namaz kılarken kıbleye (Kâbe’ye) doğru dönmektir.
Vakit ne demektir? Namaz kılmak için kılınacak namazın vaktinin girmesizlere bilgi vereceğiz demektir.
Niyet ne demektir? Kılınacak namaz için sesli veya sessizlere bilgi vereceğizz olarak karar vermektir.
Namazın, içerisindeki farzları (rükünleri) nelerdir? 1. İftitah tekbiri 2. Kıyam 3. Kıraat 4. Rükû 5. Sücûd altıncı Ka’de-i âhire
İftitah tekbiri ne demektir? Namaza başlarken tekbir almaktır.
Kıyam ne demektir? Namazda ayakta durmaktır.
Kıraat ne demektir? Namazda Kur’an-ı Kerim okumaktır.
Rükû ne demektir? Namazda elleri diz kapaklarına koyarak eğilmektir.
Sücûd ne demektir? Alın, burun, eller, diz ve ayakları aynı anda yere koymak.
Ka’de-i âhire ne demektir? Namazı bitirmeden önce “Ettehiyyâtü” duası’nı okuyacak kadar oturmak (son oturuş).
Namazın vacipleri nelerdir? 1. Farz namazların ilk iki, nafile namazların her rekâtında Fatiha suresizlere bilgi vereceğiz’ni okumak. 2. Fatiha suresizlere bilgi vereceğiz’ni zamm-ı sureden önce okumak. 3. Secdede alınla burnu 13723b974627esekiz37eeffsekizaaaad43dbba yere koymak. 4. İki secdeyi art arda yapmak. 5. Tâdil-i erkâna riayet etmek. altıncı Üç ve dört rekâtıık namazların ikinci rekâtında oturmak. 7. Vitir namazında Kunut Duaları’nı okumak. sekiz. Her oturuşta “Ettehiyyatü” duasını okumak
Namazı bozan durumlar nelerdir? 1. Namazda konuşmak. 2. Namazda bir şey yemek veya içmek. 3. Namazda birine selam vermek veya birinden selam almak. 4. Namazda göğsünü kıbleden başka tarafa çevirmek. 5. Namazda abdesti bozacak bir durumda bulunmak. altıncı Dua ve surelerin anlamını bozacak şekilde yanlış okumak. 7. Namazda kendi işiteceği kadar gülmek.
Sehiv secdesizlere bilgi vereceğiz ne demektir? Namazda yapılan bir yanlışı telafi etmek için yapılan secdeye denir.
Sehiv secdesizlere bilgi vereceğiz hangi durumlarda yapılır? 1. Namazın içerisinde farzlardan biri unutularak geciktirildiğinde, 2. Namazın vaciplerinden biri unutularak geciktirildiğinde veya unutularak terk edildiğinde yapılır.
Sehiv secdesizlere bilgi vereceğiz nasıl yapılır? Namazın son oturuşunda “Ettehiyyatü” duası okunduktan sonra selam verilir. Ardından iki sefer secdeye gidilir. Tahiyyat ve dualar okunduktan sonra tekrar selam verilir.
Tilâvet secdesizlere bilgi vereceğiz ne demektir? Kur’an’da geçen secde ayetlerinden birini okuduktan sonra yapılan secdedir.
Teravih namazı nedir? Ramazan ayında yatsı ile vitir namazı arasında kılınan namazdır.
Teravih namazı kaç rekâttır? Teravih namazı 20 rekâttır.
Cuma namazı kaç rekâttır? Cuma namazı toplam 16 rekâttır.
Müslümanlar’ın topluca namaz kıldıkları yerin adı nedir?

Cami ORUÇ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Oruç ne demektir? Sahur vaktinden iftar zamanına kadar bir şey yemeden, içmeden, iyi değil söz söylemeden ve iyilikler yaparak günü geçirmektir.
Sahur vakti ne demektir? Oruç tutmak için yemek yediğimiz imsak vaktinden önceki vakittir.
İmsak ne demektir? Oruca başlama vakti.
İftar vakti ne demektir? Orucun açılacağı vakite denir.
Kaç çeşit oruç vardır? 1. Farz oruçlar 2. Vacip oruçlar 3. Nafile oruçlar
Farz oruçlar hangileridir? 1. Ramazan orucu 2. Ramazan orucunun kazası 3. Kefaret orucu
Vacip oruçlar hangileridir? 1. Adak orucu 2. Bozulan nafile orucun kazası
Nafile oruçlar hangileridir? Farz ve vacip oruçlar dışında Allah rızası için tutulan oruçlardır.
Kefaret orucu nedir? Ramazan orucunu bilerek bozan kişinin cezasıdır.
Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir? 1. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2. Kurban Bayramı’nın dört gününün her günü
Oruç kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı, sağlıklı ve Müslüman olanlara farzdır.
Kimler oruç tutmayabilir? 1. Yolcular 2. Hamile olan veya çocuk emziren anneler 3. Oruç tutmaya gücü yetmeyecek kadar yaşlanmış kimseler 4. Oruç tutamayacak kadar hasta olanlar 5. Açlık veya susuzluktan dolayı öleceğinden, beden ve ruh sağlığının bozulacağından endişe edenler.
Orucu bozan şeyler nelerdir? 1. Bilerek yemek ve içmek 2. Cinsel ilişkide bulunmak 3. Ağız dolusu kusmak 4. İftar vakti gelmediği hâlde vakit geldi zannederek iftar etmek 5. İmsak vakti geçtiği hâlde daha vakit var zannederek yemeye devam etmek
Ramazan orucunu kasten bozmanın cezası nedir? İki ay aralıksız oruç tutmak. (Buna gücü yetmeyenler, 60 fakir insanı akşamlı sabahlı doyurmalıdır.)
Orucu bozmayan durumlar nelerdir? 1. Unutarak yemek içmek (Hatırladığı anda yemeyi ve içmeyi bırakmak) 2. Ağza gelen balgamı yutmak 3. Ağız dolusu olmayacak kadar kusmak 4. Kulağına su kaçmak 5. Kan aldırmak altıncı Dişler arasında kalan nohut tanesizlere bilgi vereceğiznden küçük bir gıdayı yutmak
Fidye ne demektir? Oruç tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların, daha sonra kaza etme ihtimâli de, yoksa oruç tutamadıkları gün sayısınca sabah ve akşam bir fakiri doyurmalarıdır. Bunun para karşılığına da fidye denir.
Oruç, insana neyi hatırlatır? Açların ve yoksulların hâlini hatırlatır.
Ramazan ayında bir ay oruç tuttuktan sonra yapılan bayramın adı nedir? Ramazan Bayramı.
Bayramlarda neler yapılmalıdır? Bayramlarda aile büyükler, yakınlarımızın mezarları ziyaret edilmeli, çevremizdeki kimsesizlere bilgi vereceğizzler ve huzur evlerinde yaşayanlar ziyaret edilmelidir.

ZEKÂT İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Zekât ne demektir? Zengin olan Müslümanlar’ın mallarının kırkta birini 45dda7fe9bsekizsekizea473asekiz1da0e0c91c073 bir defa yoksullara vermesizlere bilgi vereceğizdir.
Zekâtı kimler verir? Ergenlik çağına gelmiş, zengin, akıllı, Müslüman ve hür olanlar verir.
Dinî ölçülere göre kimler zengin sayılır? Aslî ihtiyaçlarından ve borçlarından başka nisap miktarı paraya sahip olanlar zengin sayılır.
Zekât kimlere verilir? Fakirlere, yoksullara, borçlulara, yolculara, Allah yolundakilere, zekât memurlarına ve müellefe-i kulûbe verilir.
Müellefe-i kulûb kimlere denir? Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenilenlere denir.
Zekât nasıl bir ibadettir? Zekât, malî bir ibadettir.
Zekât verilmezse toplumda ne oluşur? Zenginler fakirlere zekât vermezse toplumda anarşi oluşur.
Sadaka nedir? İmkânı iyi olan Müslümanlar’ın Allah’ın rızasını kazanmak maksadı ile ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmalarıdır.
Hırsızların en iyi değilsü hangisizlere bilgi vereceğizdir? Fakirin hakkı olan zekâtını fakire vermeyen zenginler en iyi değil hırsızlardır.
Fitre (Fıtır sadakası) ne demektir? Ramazan ayına ulaşanların bunun şükrü olarak fakirlere verdikleri sadakaya denir.
Fitreyi kimler verir? Ramazan ayına ulaşmış bütün Müslümanlar verir.
Fitre ne zaman verilir? Ramazan ayında bayramdan önce verilir.
Fitre hangi ölçüye göre verilir? En az bir insanın bir günde yiyebileceği gıdaların değeri kadar verilir.

HAC İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Hac ne demektir? Belli bir zamanda ihramlı olarak Arafat’ta vakfe yapıp Kâbe’yi tavaf ile Merve ve Safa arasında say etmektir.
Hac kimlere farzdır? 1. Müslüman olanlara, 2. Akıl sahibi olanlara, 3. Ergenlik çağına ulaşanlara, 4. Hür olanlara, 5. Hacca gidiş dönüş masraflarını karşılayacak kadar varlıklı olanlara farzdır.
Hac nasıl bir ibadettir? Hem beden hem de mal ile yapılabilen bir ibadettir.
Haccın farzları nelerdir? 1. İhrama girmek 2. Arafat’ta vakfe yapmak 3. Kâbe’yi tavaf etmek
Umre ne demektir? Hac vaktinin dışında Kâbe’yi tavaf ile Merve ve Safa arasında say etmeye umre denir.
Vakfe ne demektir? Hacı adaylarının Kurban Bayramı’ndan bir gün önce Arafat bölgesizlere bilgi vereceğiznde beklemelerine denir.
Arafat neresizlere bilgi vereceğizdir? Bütün hacıların bayramdan bir önceki gün toplandıkları yere denir. Arafat, Mekke’dedir.
Say ne demektir? Hac veya umre yapanların Merve ve Safa tepeleri arasında yapmış oldukları yürüyüştür.
İhram ne demektir? Hac ibadetine niyetlendikten sonra bazı hâllerin hac ibadeti boyunca yasak olmasıdır.
Tavaf ne demektir? Kâbe’nin etrafında dua okuyarak yedi defa dönmeye tavaf denir.

KURBAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Kurban ne demektir? Belli hayvanların Allah rızası için kesizlere bilgi vereceğizlmesizlere bilgi vereceğizdir.
Kimler kurban keser? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı, Müslüman, hür ve zengin olanlar keser.
Kurban ne zaman kesizlere bilgi vereceğizlir? Kurban, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde kesizlere bilgi vereceğizlir.
Kurban Bayramı’nın dışında hangi durumlarda kurban kesizlere bilgi vereceğizlir? Çocuk doğduğunda, Allah’a şükür için, adak adandığında kurban kesizlere bilgi vereceğizlir.
Hangi hayvanlardan kurban kesizlere bilgi vereceğizlir? Deve, sığır, koyun ve keçiden kurban kesizlere bilgi vereceğizlir.
Kurban nasıl bir ibadettir? Kurban malî bir ibadettir.
Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban Bayramı’nda kurban kesmenin hükmü vaciptir.
Teşrik tekbiri ne demektir? Kurban Bayramı’nda farz namazlardan sonra okunan tekbirlerdir.
Teşrik tekbiri nasıl okunur? “Allahü Ekber Allahü Ekber, lâ ilâhe illâllahü vallahü Ekber, Allahü Ekber ve lillâhil hamd.” biçiminde okunur.
Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazında biter.
Teşrik tekbiri okumanın hükmü nedir? Vaciptir.
Adak kurbanı nedir? Herhangi bir durum için Allah adına kurban kesmeye söz verenlerin arzuları gerçekleştiğinde kesmesizlere bilgi vereceğiz f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44 kurbandır.
Adak kurbanın hükmü nedir? Vaciptir.
Adak kurbanının etinden kimler yiyebilir? Adayanın kendisizlere bilgi vereceğiz ve aile fertleri dışında herkes yiyebilir.
Akika kurbanı nedir? Çocuğu doğan kimsenin Allah’a şükür olsun diye kestiği kurbandır.
Akika kurbanının etinden kimler yiyebilir? Herkes yiyebilir.

MÜBAREK GÜN ve GECELER İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Mübarek geceler (kandil geceleri) hangileridir? 1. Mevlit Kandili 2. Regaib Kandili 3. Miraç Kandili 4. Berat Kandili 5. Kadir Gecesizlere bilgi vereceğiz
Günlerin en faziletlisizlere bilgi vereceğiz hangisizlere bilgi vereceğizdir? Allah’ın bütün günleri faziletli olmasına karşın en faziletli gün, Muharrem ayının 10. Günüdür.
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hangi gecede doğmuştur? Mevlit Kandili gecesizlere bilgi vereceğiznde doğmuştur.
Kur’an-ı Kerim hangi gecede inmeye başlamıştır? Kadir Gecesizlere bilgi vereceğiz’nde inmeye başlamıştır.
Tövbe eden Müslümanlar’ın günahlarının affedildiği gece hangisizlere bilgi vereceğizdir? Berat Gecesizlere bilgi vereceğiz’dir.
İsrâ ne demektir? Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gece Mescid-i Harâm’dan alınıp Kudüs’teki Mescid’i Aksa’ya götürülmesizlere bilgi vereceğizdir.
Miraç ne demektir? Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) İsrâ olayından sonra göklere yükseltilmesizlere bilgi vereceğizdir.
Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) Miraç’ta hangi hediyeler verilmiştir? 1. Beş vakit namaz 2. Bakara suresizlere bilgi vereceğiznin son iki ayeti (Âmenerrasûlü) 3. Ümmetinden şirk koşmayanlara şefaat etme hakkı
Dua nedir? İnsanların maddî ve manevî ihtiyaçlarını, herhangi bir aracı olmaksızın direk olarak Allah Teâlâ’ya arz edip yalvarması, yerine getirilmesizlere bilgi vereceğizni dilemesizlere bilgi vereceğizdir.
Tövbe nedir? İşlenmiş bir günaha pişman olup bir daha işlememeye dair Cenab-ı Hakk’a söz vermek ve O’ndan af dilemektir.
Tövbenin kabul olmasının 1124375f22f40514b04befsekiz42sekizabd201 nelerdir? 1. Günahı terk etmek 2. Yaptığına pişman olmak 3. Tekrar yapmamaya karar vermek

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN HAYATI (SİYER-İ NEBÎ) İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içerisindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) nerde, kaç tarihinde doğdu? Mekke’de, 571 senesinde, Rebiulevvel ayının 12. Gecesizlere bilgi vereceğiz (pazartesizlere bilgi vereceğiz günü)doğdu.
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hangi kabiledendir? Kureyş Kabilesizlere bilgi vereceğiz’nin Hâşimoğulları kolundandır.
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) en fazla kullanılan ismi hangisizlere bilgi vereceğizdir? Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir.
Peygamberimiz’in en fazla bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) adı anıldığında ne yapılır? Salat ve selam getirilir.
Salat ve selam ne demektir? Peygamber Efendimiz’e gönülden yapılan dua ve selâm demektir.
Salât ve selâmın en kısa biçimi nasıldır? Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Peygamberimiz’in babasının ve annesizlere bilgi vereceğiznin adı nedir? Babasının ismi Abdullah, annesizlere bilgi vereceğiznin ise Âmine’dir.
Peygamberimiz’in dedesizlere bilgi vereceğiznin adı nedir? Abdülmuttalip’tir.
Peygamberimiz’e bakan ve O’nu seven amcasının adı nedir? Ebu Tâlip’tir.
Peygamberimiz’in soyu hangi peygambere kadar uzanır? Hazreti İsmail’e (aleyhisselam) ondan da Hazreti İbrahim’e (aleyhisselam) kadar uzanır.
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) süt annesizlere bilgi vereceğiznin adı nedir? Halime’dir.
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) süt kardeşlerinin adları nelerdir? Abdullah ve Şeyma’dır.
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve selem) ebesizlere bilgi vereceğiznin adı nedir? Şifa Hatun’dur.
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve selem) annesizlere bilgi vereceğizni ve babasını ne zaman kaybetti? Babasını doğumundan iki ay önce, annesizlere bilgi vereceğizni de altı yaşındayken kaybetti.
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) annesizlere bilgi vereceğiznin ölümünden sonra kimin yanında ve ne kadar kaldı? Dedesizlere bilgi vereceğiz Abdülmuttalip’in yanında yaklaşık iki yıl kadar kaldı.
Dedesizlere bilgi vereceğiznin vefatından sonra Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) kim baktı? Amcası Ebû Talip baktı.
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk evliliğini kaç yaşındayken kiminle evlendi? Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk evliliğini 25 yaşındayken, Hazreti Hatice ile evlendi.
Hazreti Hatice kimdir? 1. Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk eşidir. 2 Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk iman edendir. 3. Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) maddî ve manevî anlamda en büyük desteği veren kişidir. 4. İbrahim hariç Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bütün çocuklarının annesizlere bilgi vereceğizdir.
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç çocuğu vardır? Yedi çocuğu vardır.
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç kızı vardır? Dört kızı vardır: Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma.
Peygamberimiz ‘in (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç oğlu vardır? Üç oğlu vardır: İbrahim, Kasım, Abdullah.
Peygamberimiz’in hanımları bizim neyimiz olur? Annelerimiz olur.
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberlikten önce hangi isizlere bilgi vereceğizmle anılıyordu? “Muhammedü’lemîn” olarak anılıyordu (Güvenilir Muhammed).
Hazreti Ali (radıyallahu anh) Peygamberimizin nesizlere bilgi vereceğiz olur? Hazreti Ali, (radıyallahu anh) Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hem amcası Ebu Tâlib’in oğludur hem de Peygamberimiz’in damadıdır.
Hazreti Ali (radıyallahu anh) kimin eşidir? Hazreti Fâtıma’nın eşidir.
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) çok iyi tanınan kaç torunu vardır? İki torunu vardır.
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) çok iyi tanınan torunlarının adları nelerdir? Hasan ve Hüseyin’dir.
Hasan ve Hüseyin kimlerin çocuklarıdır? Hazreti Ali ve Hazreti Fâtıma’nın çocuklarıdır.
Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk vahiy nerde geldi? Mekke’de, Nur Dağı’nda, Hira Mağarası’nda geldi.
Peygamber Efendimiz’i (sallallahu aleyhi ve sellem) diğer peygamberlerden ayıran önemli özellikleri nelerdir? 1. Son peygamber olması, 2. Getirdiği kitabın ve hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olması, 3. Belli bir bölgeye ve belli bir topluluğa değil, bütün insanlığa gönderilmesizlere bilgi vereceğiz, 4. Son dinin sahibi olması, 5. Yaratılmışların en faziletlisizlere bilgi vereceğiz ve Allah’ın sevgili kulu olması, altıncı Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması, 7. Bütün insanlar için en güzel örnek olması.
Efendimiz, 0a642cf01c0sekizbc063af5dsekiz5104b1c005 peygamberlik geldiğinde kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı.
Gelen ilk vahyin konusu nedir? İlim öğrenmek ve okumaktır.
Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve selem) peygamberliğine ilk karşı çıkan kim olmuştur? Amcası Ebu Leheb
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), İslam’ı kaç sene gizli olarak yaydı? 3 sene.
Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir? 1. Ebu Leheb 2. Ebu Cehil 3. Velid bin Muğîre 4. Ümeyye bin Halef 5. Utbe bin Rebia altıncı As bin Vâil
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) İslam’ı ilk kez nerde açıkça ilan etti? Mekke’deki Safa Tepesizlere bilgi vereceğiz’nde
Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk kez kim iman etti? Eşi Hazreti Hatice iman etti.
İlk Müslümanlar kimlerdir? 1. Kadınlardan Hazreti Hatice. 2. Çocuklardan Hazreti Ali. 3. Yetişkinlerden Hazreti Ebu Bekir. 4. Kölelerden Hazreti Zeyd.
Kırkıncı Müslüman kimdir? Hazreti Ömer (radıyallahu anh)’dır
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) en yakınları kimlerdir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali’dir.
İslam’a açıktan davet ne zaman başlamıştır? Hazreti Ömer’in Müslüman olmasından sonra başlamıştır.
İslamiyetin İlk kadın şehidi kimdir? Hazreti Sümeyye’dir.
Zulüm ve işkence artınca müminler ne yaptılar? Habeşistan’a hicret ettiler.
Hicret ne demektir? Müşriklerin zulmünden dolayı Müslümanlar’ın Allah’ın emri ile başka yerlere göç etmelerine denir.
Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Müslümanlar’ın Medine’ye hicret sebepleri nelerdir? 1. Müşriklerin zulüm ve işkencelerinin çoğalması. 2. Mekke’de İslam’ı yaşama ve yayma imkânlarının kalmaması. 3. Medineli Müslümanlar’ın davetleri.
Muhacir ne demektir? İnançları yüzünden zulme uğrayıp Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar’a denir.
Ensar ne demektir? Muhacirleri misafir eden Medineli Müslümanlar’a denir.
İlk hicret hangi ülkeye yapıldı? İlk hicret Habeşistan’a yapıldı.
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç tarihinde, kiminle hicret etti? 622 senesinde, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz’le 13723b974627esekiz37eeffsekizaaaad43dbba hicret etti.
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti Ebû Bekir (radıyallahu anh) hicret ederken hangi mağaraya sığınmışlardır? Sevr Mağarası’na.
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye varınca kimin evinde kalmıştır? Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin (radıyallahu anh) evinde misafir olarak kalmıştır.
Peygamber Efendimiz’in 4e962641sekiz412ef7553202fe7b31ebbsekiz2 üç büyük savaşı hangileridir? Bedir, Uhud ve Hendek’tir.
Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yapmış olduğu savaşların asıl sebepleri nelerdir? 1. Allah’ın adını yüceltmek. 2. Düşman saldırılarını önlemek. 3. Müslümanlar’ın can ve mallarını korumak.
Uhud Savaşı’nda Peygamber Efendimiz’in(sallallahu aleyhi ve sellem) kılıcıyla savaşan sahabe kimdir? Ebu Dücâne’dir.
Hendek Savaşı’nda hendek kazılması fikrini kim vermişti? Selman-ı Fârisî.
Mekke kaç senesinde fethedildi? 630 senesinde
Mekke’nin fethinde Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) müşriklere nasıl davrandı? “Gidiniz, hepiniz serbestsizlere bilgi vereceğizniz!” diyerek onları affetti.
Peygamberimiz ‘in(sallallahu aleyhi ve sellem) müezzini kimdir? Bilal-i Habeşî’dir
Yalnızca Hazreti Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ait olan özellikler nelerdir? 1. Allah’ın en sevgili kulu, yaratılmışların en büyüğü ve en faziletlisizlere bilgi vereceğizdir. 2. Son peygamberdir. 3. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. 4. Bütün mahlûkatın peygamberidir. 5. Peygamberliği ve tebliğ ettiği İslam dini kıyamete kadar devam edecektir.
Peygamberimiz’in(sallallahu aleyhi ve sellem) en önemli mucizesizlere bilgi vereceğiz nedir? Kur’an-ı Kerim’dir.
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberlikten sonra ne kadar yaşamıştır? 13 yıl Mekke’de, 10 yıl Medine’de olmak üzere 23 yıl yaşamıştır.
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hangi 45dda7fe9bsekizsekizea473asekiz1da0e0c91c073, kaç yaşında, nerde vefat etti? 632 senesinde, 63 yaşında, Medine’de vefat etti.
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) mezarı nerdedir ve adı nedir? Medine’dedir. Mezarının adı da “Ravza-yı Mutahhara”dır.
Peygamberimiz’i (sallallahu aleyhi ve sellem) ölümünden sonra kim yıkadı? Hazreti Ali yıkadı.
Ehl-i Beyt ne demektir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ailesizlere bilgi vereceğiznden ve soyundan olan kişilere denir.
Sünnet neye denir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yapmış olduğu ve yapılmasına müsaade ettiği işlere denir.
Hadis neye denir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) söylediği sözlere denir.
En büyük iki hadis kitabı hangileridir? Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim.
En fazla hadis rivayet eden sahabe kimdir? Ebu Hureyre’dir.
Ebu Hureyre’nin asıl adı nedir? Abdurrahman bin Sahr.
Sahabe kimlere denir? Sahabe, Peygamberimiz’i görmüş Müslümanlar’a denir.
Aşere-i Mübeşşere ne demektir? Cennet’le müjdelenen sahabeler demektir.
Cennet’le müjdelenenler kimlerdir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Talha bin Ubeydullah, Sa’d bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyd Bin Cerrah, Abdurrahman Bin Avf, Said bin Zeyd, Zübeyir bin Avvam.
Şu anda Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ait eşyaların çoğu nerde bulunmaktadır? Topkapı Sarayı’nda bulunmaktadır.
Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) yakın olabilmek için ne yapmak gerekir? O’na çok çok salât ve selâm getirmek gerekir.
Hulefâ-i râşidîn (büyük halifeler) kimlerdir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali.
Hulefâ-i râşidîn kaçar yıl halifelik yapmışlardır? 1. Hazreti Ebû Bekir (radıyallahu anh): 2 yıl. 2. Hazreti Ömer (radıyallahu anh): 10 yıl. 3. Hazreti Osman (radıyallahu anh): 12 yıl. 4. Hazreti Ali (radıyallahu anh): 5 yıl.
Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç defa hac yapmıştır? Bir defa.
Asr-ı saadet ne demektir? Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve selem) yaşadığı zamanın adıdır.

AHLÂK İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk
Güzel ahlâk neye denir? Allah’ın ve Resulü’nün emir ve öneri ettiği, diğer insanların da yapılmasından hoşlandığı güzel söz ve davranışlara güzel ahlâk denir. Büyüklere saygı göstermek, güler yüzlü olmak, doğru konuşmak, canlılara merhamet etmek gibi.
Güzel ahlâk, bireye neler kazandırır? 1. Kişiyi Allah’a yaklaştırır. 2. Kendi iç huzurunu sağlayıp toplumdaki saygınlığını artırır. 3. Aile yapısını güçlendirir. 4. Bu dünyada kazandırdıklarının beraberinde ahiret kazancı da sağlar.
Güzel ahlâk, topluma neler kazandırır? 1. Toplumda huzuru ve barışı sağlar. 2. Toplumu saygın kılar.
Kötü ahlâk neye denir? Allah’ın yasak ettiği, Peygamber Efendimiz’in razı olmadığı, insanların zarar gördüğü iyi değil işlere, çirkin söz ve davranışlara iyi değil ahlâk denir. Yalan söylemek ve hırsızlık yapmak gibi.
En güzel ahlâk sahibi kimdir? En güzel ahlâk örneğimiz Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’ dir.
Peygamber Efendimiz’in güzel ahlâkından beş tanesizlere bilgi vereceğizni sayınız. 1. Yalan söylemezdi. 2. Çok cömertti. 3. Merhametliydi. 4. Alçakgönüllüydü. 5. Bütün insanları, bilhassa çocukları çok severdi.
Ahlâkî vazifelerimiz kaça ayrılır? 1. Allah’a ibadet etmek. 2. Allah’ın yarattıklarına şefkat ve merhamet göstermek.
Allah’a karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak. 2. İbadet vazifelerimizi yerine getirmek. 3. Emirlerine uygun hareket edip yasak ettiği şeylerden sakınmak. 4. Allah sevgisizlere bilgi vereceğizni her şeyden üstün tutmak. 5. O’nun adını 14460dbdfb4673fbca00de143sekiz9f5cc5 anmak. altıncı Verdiği nimetlere şükretmek.
Peygamberimiz’e karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. O’nun son peygamber olduğuna inanmak. 2. O’nu çok sevmek; ismi anıldığında salavat-ı şerife okumak. 3. Sünnetlerini uygulamak. 4. Güzel ahlâkını kendimize örnek almak.
Salavat-ı şerife nasıl okunur? Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kur’an’ı Kerime karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Kur’an-ı Kerim’in son kitap olduğuna inanmak. 2. Usûlüne uygun olarak okumak. 3. Manasını anlamaya çalışmak. 4. Okurken ve dinlerken oldukça saygılı olmak. 5. İçindeki emirleri yapmak, yasaklardan sakınmak.
Annemize ve babamıza karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Onlara karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak. 2. Allah’a isyana davet etmedikleri sürece emirlerini dinlemek. 3. Yaşlandıklarında bakımlarını üstlenmek. 4. Öldüklerinde onları rahmetle anmak.
Bedenimize karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Dengeli ve helâlinden beslenmek. 2. Sağlığımızı korumak. 3. Temiz olmak.
Ruhumuza karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Ruhumuzu yanlış inançlardan temizlemek. 2. Faydalı bilgilerle donatmak. 3. Kötü düşünce ve huylardan arındırmak. 4. Güzel huylarla süslemek.
Anne ve babaların çocuklara karşı vazifeleri nelerdir? 1. Onlara güzel bir isizlere bilgi vereceğizm vermek. 2. Onları ruh ve beden yönünden sağlıklı yetiştirmek ve onlara haram yedirmemek. 3. İyi bir eğitim verip örnek bir insan olarak yetiştirmek. 4. Onlara sevgi ile yaklaşmak ve adaletli davranmak.
Eşlerin birbirlerine karşı vazifeleri nelerdir? 1. Her konu da birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. 2. Kazançlarını israf etmemelidirler. 3. Çocukların eğitim ve öğretimiyle 13723b974627esekiz37eeffsekizaaaad43dbba ilgilenmelidirler. 4. Saygıda ve sevgide kusur etmeyip birbirlerine karşı nazik ve yumuşak olmalıdırlar.
Hısım ve akrabalara karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Zaman zaman ziyaretlerine gidip hâl ve hatırlarını sormak. 2. Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek. 3. Sıkıntılı anlarında yanlarında olmak.
Komşularımıza karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Selamlaşmak. 2. İyi geçinmek. 3. Haklarını gözetmek. 4. İyi ve iyi değil günlerinde yanlarında olmak.
Bir Müslüman diğer bir Müslüman’ın öldüğünü duyduğu zaman ne söyler? “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn= Allah’tan geldik, yine O’na döneceğiz!” ve “Allah rahmet etsizlere bilgi vereceğizn!” der.
Bir Müslüman diğer bir Müslüman’ın hapşırdığını duyduğu zaman ne demelidir? Hapşıran: Elhamdülillah (Allah’a hamd olsun) Duyan: Yerhamükellah (Allah sana rahmetiyle muamele etsizlere bilgi vereceğizn) Hapşıran: Yehdînâ ve yehdîkümüllah (Allah bizi ve sizlere bilgi vereceğizzi doğruya iletsizlere bilgi vereceğizn).
Müslüman olmayanlara karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Onlarla insanî ilişkiler içerisizlere bilgi vereceğiznde yaşamak. 2. Mal ve canlarına zarar vermemek. 3. Onlara dinimizi ve kültürümüzü güzelce tanıtmak. 4. Hak ve özgürlüklerine saygılı olmak.
Vatanımıza karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Vatanımızı sevip iç ve dış düşmanlara karşı korumalıyız. 2. Vatanımızın gelişmesizlere bilgi vereceğiz için çok çalışmalıyız. 3. Yıkıcı ve bölücü davranışlara karşı uyanık olmalıyız. 4. Kamu mallarını korumalıyız.
Şehit kime denir? Allah yolunda; din, vatan ve millet uğrunda savaşırken ölenlere denir.
Gazi kime denir? Allah yolunda; din, vatan ve millet uğrunda savaşıp sağ kalanlara denir.
Topluma karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Başkalarının kutsal değerlerine saygılı olmak. 2. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek. 3. Kendisizlere bilgi vereceğiz için istediğini başkası için de istemek. 4. Kamu mallarını korumak, toplu taşıma araçlarına zarar vermemek; cami, okul, park, bahçe ve benzeri ortak kullanım alanlarını kirletmemek vb.
Hayvanlara, bitkilere ve doğal çevreye karşı vazifelerimiz neferdir? 1. Hayvanlara eziyet etmemek, onları korumak. 2. Doğal güzellikleri korumak; onlara zarar veren, iyi değil görünüm sergileyen şeyleri ortadan kaldırmak. 3. Çöpleri sokaklara, yerlere rastgele atmamak ve tükürmemek. 4. Bu kurallara uymayanları uyarmak ve eğitmek.
İslam ahlâkına uyan Müslümanlar’da hangi özellikler bulunur? 1. İman esaslarına inandığı gibi yaşar. 2. Anne ve babasına saygı gösterir. 3. Müslümanlar’ı kardeş bilir. 4. Eliyle ve diliyle kimseyi incitmez. 5. İyi insanlarla arkadaşlık yapar. altıncı Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddeleri kullanmaz.

GENEL KÜLTÜR İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Sırat-ı müstakim ne demektir? Allah’ın gösterdiği en doğru yoldur (İslamiyet yolu).
Müslüman bir kimse bir işe başlarken ne demeli? “Bismillah” veya “Bismillahirrahmanirrahîm” demeli.
“Bismillahirrahmanirrahîm” ne demektir? “Esizlere bilgi vereceğizrgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı” ile demektir.
Yeryüzünde ilk cinayeti kim, neden işlemiştir? Hazreti Âdem’in (aleyhisselam) oğullarından Kâbil, kıskançlık yüzünden kardeşi Hâbil’i öldürmüştür.
Müslümanlarca kutsal sayılan üç mescit hangileridir? Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa.
Mescid-i Haram (Kâbe) nerdedir? Mekke-i Mükerreme’dedir.
Mescid-i Nebevi nerdedir? Medine-i Münevvere’dedir.
Mescid-i Aksa nerdedir? Kudüs’tedir.
“Selamün Aleyküm” ne demektir? “Allah’ın selamı üzerine olsun” demektir (Bir duadır).
Selamlaşmak, Müslümanlar arasında neyi artırır? Sevgiyi artırır.
Emr-i bil ma’ruf nehy-i anil münker ne demektir? İyiliği emredip iyi değillükten men etmek demektir.
Müslümanlar, gelecekte yapmayı düşündükleri bir işi söylerken ne demeli? İnşallah demeli (Allah izin verirse).
Yemek yedikten veya su içtikten sonra ne demeli? “Elhamdülillah” (Allah’a hamd olsun) demelidir.
Namaz kıldıran kişiye ne denir? İmam denir.
İmamın camide namaz kıldırdığı yere ne denir? Mihrap denir.
İmamın camide hutbe okuduğu yere ne denir? Minber denir.
Cuma ve bayramlarda vaizin camide vaaz ettiği yere ne denir? Kürsü denir.
Camilerde ezan okuyan ve kamet getiren kişiye ne denir? Müezzin denir.
Namaz kılarken nereye döneriz? Namaz kılarken kıbleye döneriz.
Kıblemiz neresizlere bilgi vereceğizdir? Kıblemiz Kâbe’dir.
Müslümanlar’ın inşa ettikleri ve ilk cuma namazını kıldıkları mescit hangisizlere bilgi vereceğizdir? Küba Mescidi’dir.
Müslümanların kaç dinî bayramı vardır? İki dinî bayramımız vardır. Bunlar: 1. Ramazan Bayramı 2. Kurban Bayramı
Bayram namazı kimlere vaciptir? Cuma namazı farz olan herkese bayram namazı kılmak vaciptir.
Bayram namazı kaç rekâttır? Bayram namazı 2 rekâttır.
Camilere girerken sekiz0b513fd490sekizsekiz57sekiz5d791c4b66sekiz714fc? 1. Soğan, sarımsak gibi iyi değil kokulu yiyecekler yememeliyiz. 2. Elbise ve çoraplarımızın temizliğine önem vermeliyiz. 3. Yüksek sesle konuşarak başkalarını rahatsız etmemeliyiz. 4. Cep telefonlarını kapatmalı veya sessizlere bilgi vereceğizz duruma getirmeliyiz.
İSLAM’DA 32 FARZ NEDİR? (Detaylı bilgi için tıklayınız…)

6 sı imanın koşulu, 5 i islamın koşulu, 4 ü abdestin koşulu,3ü guslün farzı, 2 sizlere bilgi vereceğiz teyemmümün farzı,12 sizlere bilgi vereceğiz namazın farzıdır. Bunların hepsizlere bilgi vereceğizne 32 farz denir.
İMANIN ŞARTI ALTIDIR: 1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak. 2. Allah’ın meleklerine inanmak. 3. Allah’ın kitaplarına inanmak. 4. Allah’ın peygamberlerine inanmak. 5. Ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak. altıncı Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.
İSLÂM’IN ŞARTI BEŞTİR: 1. Kelime-i şehadet getirmek. 2. Günde beş vakit namaz kılmak. 3. Ramazan orucu tutmak. 4. Zenginlerin her sene malının kırkta birini zekât olarak vermesizlere bilgi vereceğiz. 5. Gücü yetenlerin ömürde bir kere hacca gitmesizlere bilgi vereceğiz.
ABDESTİN FARZI DÖRTTÜR: 1. Ellerimizi, yüzümüzü yıkamak. 2. Kollarımızı, dirseklerimizle bf914ae0csekizf5eb4d2e473ce9fde00052 yıkamak. 3. Başımızın dörtte birini mesh etmek. 4. Ayaklarımızı topukları ile bf914ae0csekizf5eb4d2e473ce9fde00052 yıkamak.
GUSLÜN (BOY ABDESTİNİN) FARZI ÜÇTÜR: 1. Mazmaza: Ağzımızı üç kere yıkamak. 2. İstinşak: Burnumuzu üç kere yıkamak. 3. Bütün bedenimizi tepeden tırnağa kadar yıkamak.
TEYEMMÜMÜN FARZI İKİDİR: 1. Ne için teyemmüm edeceksek ona niyet etmek. 2. Ellerimizi iki sefer temiz toprağa vurup, önce yüzümüzü sonra da kollarımızı mesh etmek.
NAMAZIN FARZI 12’DİR. 6’SI İÇİNDE 6’SI DIŞINDADIR.
A. Dışındaki Farzları: 1 Hadesten Taharet: Gusül, abdest veya teyemmüm almak. 2. Necasetten Taharet: Bedenimizi, elbisemizi ve namaz kılacağımız yeri temizlemek. 3. Setr-i Avret: Örtülmesizlere bilgi vereceğiz f13sekize73442b266f5e50e6fdba0323d44 yerleri örtmek. 4. Vakit: Kılacağımız namazın vaktinin girmesizlere bilgi vereceğiz. 5. Kıble: Namaz kılarken kıbleye (Kâbe’ye) dönmek. altıncı Niyet: Kılacağımız namaza niyet etmek.
B.İçindeki Farzları: 1. İftitah Tekbiri: Namaza başlama tekbiri almak. 2. Kıyam: Namazda ayakta durmak. 3. Kıraat: Namazda Kur’an okumak. 4. Rükû: Namazda rükû yapmak. 5. Sücûd: Namazda secdeye gitmek. altıncı Kade-i ahir: Namazın sonunda (Selam vermeden önce) “Ettehıyyâtü” okuyacak kadar oturmak.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ